A Ringås
HMS og Fysioterapi

Kartlegging - rapportering - oppfølging - utforming av arbeidsplasser

Ved oppmøte i din bedrift skreddersys et HMS-opplegg under samtale med ledelse, verneombud el.l. Som metode brukes for det meste intervju og observasjon for kartleggingen. Det lages en rapport med forslag om forbedrende tiltak, og det følges opp med telefonsamtale eller bedriftsbesøk noen måneder senere for evt. å revurdere rapporten/tiltakene.

Informasjon – opplæring

Det tilbys informasjon, foredrag eller opplæring i kroppsbruk, fysisk aktivitet, ergonomi og kosthold. Det kan gjøres individuelt eller i gruppe. Ofte kan det være nyttig å f.eks. informere om ergonomi på kontorarbeidsplass først i gruppe, for deretter å rettlede enkeltperson hvis tilhøreren føler det kan forbedre vedkommendes arbeidsplass.

Trening - pausegym – aktiviteter

Hvordan tilrettelegger arbeidsgiver for fysisk aktivitet blant sine ansatte? A Ringås bidrar med treningsprogrammer (individuelle eller for gruppe), forslag til pausegym og introdusering av det, råd om diverse aktiviteter som måtte passe bedriften og de ansatte.

Kurs og treningsopplegg for syklister

Ønsker ansatte i bedriften treningshjelp til Birkebeinerrittet, for å sykle til jobben, til helårssykling el.l.? A Ringås kan skreddersy et kursopplegg med f.eks. stell av sykkel, praktisk landeveissykling og terrengsykling, sykling i gruppe, kosthold etc.

Risikoanalyse

Risikoanalyse foretas etter ROS-modellen (Risiko- og sårbarhetsanalyse), inkludert sannsynlighet/konsekvens registrering. I samarbeid med ansatte registreres alle tenkelige scenarier som kan oppstå med risiko for tap av liv, materiell eller utstyr. Risikoene sorteres og klassifiseres, og dokumentasjonen ender i en rapport med krav til utførelse.

Internkontroll – dokumentasjon

Trenger bedriften hjelp til internkontrollarbeid? Det kan være alt fra en enkel prosedyre til hele systemer. Dette gjøres i nært samarbeid med bedriften slik at et tilpasset og brukervennlig system blir etablert. En brukervennlig HMS-perm for din bedrift lages og følges opp.

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølgingen vil være en del av internkontrollsystemet, og bedriften kan få hjelp til å lage systemer for en god oppfølging. Det innebærer bl.a. at bedriften har kontakt med den syke, arrangerer dialogmøter, tilrettelegger arbeid, har kontakt med behandlende lege og trygdekontor, stimulerer til fysisk aktivitet, m.m.

AMU- AKAN- og attføringsarbeid

Hvis bedriften ønsker personlig deltakelse i AMU-, AKAN-, attføringsutvalg eller på vernerunder, kan Alf Harald Ringås stille opp i slike fora. Han kan også bidra med prosedyrer og hjelpeskjemaer for dette arbeidet.

Konfliktløsning

Det gjelder å løse opp i konflikter tidlig og på lavest mulig nivå i organisasjonen. A Ringås kan bidra med en systematisk gjennomføring som bl.a. innbefatter intervju med de aktuelle alene, registrering av problemene, arbeid med de impliserte i plenum hvor problemene konkretiseres og løsningsforslag bearbeides.